2021 Yılı Yayınları

2021 Yılındaki Yayınlar

Ömer Faruk Erdoğan

İslam düşüncesinin en önemli tartışmalarından birisi şüphesiz Gazzâlî ile filozoflar arasında cereyan eden ve aynı zamanda bu çalışmanın kapsamını da belirleyen Tehâfüt tartışmalarıdır. Bu çalışmanın ortaya koymak istediği bilimsel araştırma Gazzâlî’nin filozoflardan ve özellikle İbn Sînâ’dan yaptığı aktarımlarda hatalar yapma veya bilinçli yanlış aktarımlarda bulunma ihtimalinin olabileceği kanısına dikkat çekmektir. Bu noktada İbn Sînâ’nın eserleri incelendiğinde Gazzâlî’nin filozoflar adına yaptığı ithamlarla uyuşmayan bazı nakillerin bulunduğu kanaatindeyiz. Çalışmamızın özü Gazzâlî’nin filozoflara karşı yönelttiği eleştirilerin mahiyetinde yer bulan tekfir ithamlarının haklılık payının metin tutarlılıkları bağlamında ortaya konmasından ibarettir.

Rabia Yıldırım

“Ötekileştirme ve Anadolu İmam Hatip Liseleri” konulu bu eser Rabia Yıldırım’ın Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz danışmanlığında hazırladığı doktora tezinden üretilmiştir. Eserin hazırlanması sürecinde üretildiği tezin planı büyük ölçüde korunmakla birlikte konuyla ilgili bilgi ve yorumlarda önemli derecede ekleme çıkarma ve değişiklik yapılmıştır. Böylece ötekileştirme konusu Anadolu imam hatip liselerinin programı ders kitapları öğrenci ve öğretmen görüşleri doğrultusunda işlenmiştir. Ötekileştirme ayrımcılık ve şiddet eğilimi yerine özgürlük adalet saygı hoşgörü ve empati gibi değerlerin güçlendiği huzurlu bir hayat dileğimizle...

Ayşenur Aydınlı

Harîrîzâde Mehmed Kemâleddin Efendi 19. yüzyılda velûd bir şahsiyet olarak temâyüz etmiş isimlerdendir. Otuz iki yıl gibi kısa ancak bereketli bir ömür geçirmiş olan Harîrîzâde birçok eser telif etmiştir. Harîrîzâdenin mühim eserlerinden biri ise “Halvetiyye Usûl ve Âdâbı” başlığıyla çeviri metnini sunduğumuz elinizdeki Kenzül-feyzdir. Halvetiyye tarikatının seyr ü sülûk usûlleri ve âdâbı hakkında önemli bilgiler içeren Kenzül-feyzde intisap zikir sohbet mürşid-i kâmil ve sâdık müridin özellikleri Halvetiyye silsilesi zikir telkini hilâfet verme usûlleri usûl esmâsı ve furûları etvâr-ı seb‘a Halvetiyye tâcının ifade ettiği sembolik anlamlar sûfîlerin devranına yapılan eleştiriler ve devranın cevazına ilişkin deliller yer almaktadır.

Sümeyye Sevinç

İbn Haldûn tarih ve toplum teorileriyle İslâm toplumunun içinde bulunduğu durumu ortaya koymaktadır. Bu çalışma İbn Haldûn’un teorilerini âyetlerle nasıl desteklediği başka bir ifade ile bilgi kaynağı olarak vahye nasıl müracaat ettiği üzerinde durmaktadır. Yazar İbn Haldûn’un eserlerini Kitâbü’l-İber adlı dünya tarihinin giriş kısmı olan ve sonradan müstakil olarak da şöhret bulan Mukaddime’si merkezinde ele alır. Böylelikle çalışmada bir İslâm düşünürünün teorileriyle âyetler arasındaki irtibat metin analizi yöntemi ile incelenir.

Çalışma İbn Haldûn’un hayatını toplumsal rolleri çerçevesinde ele almakta eserleri ile ilgili tashih ve tespitler sunmakta tefsirin Kur’ân’a dair ilimler içerisindeki yerini ve âyetlerin tarih ve toplum teorileriyle ilişkisini incelemektedir. Netice itibariyle yazar İbn Haldûn’un teorilerini izah ederken zikrettiği âyetleri sadece teberrüken değil aynı zamanda ele aldığı konuyla irtibatını kurarak bilinçli bir şekilde tercih ettiği ve müfessirlerin aksine toplumsal realitede karşılığını bulan vakadan âyetlere doğru bir yorum gerçekleştirdiği sonucuna ulaşmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023, Cumartesi