Program Çıktıları

İLAHİYAT PROGRAM ÇIKTILARI

P1- İlahiyat alanında temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hâkimdir. (Bilgi: Kuramsal-Olgusal)

P2- İlahiyat alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. (Bilgi: Kuramsal-Olgusal)

P3- İlahiyat alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır. (Beceri: Bilişsel-Uygulamalı)

P4- İlahiyat alanıyla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. (Beceri: Bilişsel)

P5- Yazılı, görsel ve işitsel araçları kullanarak İlahiyat alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. (Beceri: Uygulamalı)

P6- İlahiyat alanı için uygun çağdaş araçları seçer, kullanır, geliştirir ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. (Beceri: Bilişsel-Uygulamalı)

P7- Klasik ve güncel dini meseleleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

P8- İlahiyat alt dalları ve diğer bilim alanları ile ilişki kurarak disiplinler arası araştırma -inceleme, yorum ve analiz yapar. (Beceri: Bilişsel)

P9- Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. (Yetkinlik: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)

P10- Toplumsal alanda karşılaşılan karmaşık dini meseleleri çözmek için bireysel inisiyatif alarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. (Yetkinlik: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)

P11- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. (Yetkinlik: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)

P12- Sorumluluğu altındakilerin kişisel ve mesleki alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. (Yetkinlik: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)

P13- Dini hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olur. (Yetkinlik: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)

P14- İlahiyat alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. (Yetkinlik: Öğrenme)

P15- Sorumluluğu altındakilerin öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. (Yetkinlik: Öğrenme)

P16- Toplumsal alanla ilgili dini uygulama ve bilgi eksikliklerini tespit eder. (Yetkinlik: Öğrenme)

P17- Dini bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. (Yetkinlik: Öğrenme)

P18- Yaşam boyu öğrenmeye ve sorgulamaya ilişkin olumlu tutum geliştirir. (Yetkinlik: Öğrenme)

P19- İlahiyat alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak paylaşır. (Yetkinlik: İletişim ve Sosyal)

P20- Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. (Yetkinlik: İletişim ve Sosyal)

P21- İlahiyat alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. (Yetkinlik: İletişim ve Sosyal)

P22- İlahiyat alanı ile ilgili sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler, kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar ve bu verileri ilgili alandaki kişi ve kurumlarla paylaşır. (Yetkinlik: İletişim ve Sosyal)

P23- İlahiyat alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. (Yetkinlik: İletişim ve Sosyal)

P24- Bir yabancı dili kullanarak İlahiyat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). (Yetkinlik: İletişim ve Sosyal)

P25- İlahiyat alanının gerektirdiği bilişim ve bilgi teknolojilerini tebliğ için ileri düzeyde kullanır. (Yetkinlik: İletişim ve Sosyal)

P26- Meslek hayatına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin kendisine kazandırdığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. (Yetkinlik: İletişim ve Sosyal)

P27- İlahiyat ile ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve ahlaki değerlere uygun hareket eder. (Yetkinlik: Alana Özgü)

P28- Sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, (Yetkinlik: Alana Özgü)

P29- Değişen hayata ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. (Yetkinlik: Alana Özgü)

Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2018, Perşembe